Hex Mask SVG Filters Logos Asset 1 OWL Logo OWL Logo Text en-US Blizz Blizzard Entertainment Blizzard Blizzard Entertainment Overwatch Viewer Token Asset 3 Asset 1 OWL Playoffs OWL Grand Finals OWL All Star Weekend Team_Logos_Atlantic_Alt Team_Logos_Pacific_Alt UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect External URL Home Info Live Paginate Dot (empty) Paginate Dot (filled) Play Video Search Video X User Input World Help Plus Favorite (on) Favorite (off) Pin No-Team-Logo_Fallback_003 crown Mobile Brackets Team Ticket Trophy Airplane Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter Youtube Weibo WeChat Other Role Icons Hero Icons Schedule Icons Team Logo Placeholder Team Logo Placeholder Color Map Icons

WAŻNA INFORMACJA: NINIEJSZA UMOWA PODLEGA POSTANOWIENIOM O WIĄŻĄCYM ARBITRAŻU I ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM OKREŚLONYM W PUNKCIE 3 PONIŻEJ.

Ostatnia aktualizacja: ______11/2_________ 2017 r.

UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI UŻYTKOWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG

Witamy i dziękujemy za odwiedzenie naszej sieci stron internetowych i aplikacji, obejmującej, między innymi overwatchleague.com oraz wszelkie inne strony internetowe i aplikacje, w których pojawia się niniejsza Umowa określająca warunki użytkowania i świadczenia usług (z których każda jest zwana dalej „Stroną internetową”). Nasze Strony internetowe są interaktywnymi usługami sieciowymi świadczonymi przez The Overwatch League, LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w stanie Delaware, oraz The Overwatch League B.V., holenderską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (łącznie „Overwatch League” lub „OWL”). Cieszymy się z Twojej decyzji o przystąpieniu do naszej społeczności oraz liczymy na Twoją aktywność na naszych Stronach internetowych. Niniejsza umowa określająca warunki użytkowania i świadczenia usług („Umowa”) dotyczy wszystkich naszych Stron internetowych oraz wszystkich innych usług oferowanych przez OWL (łącznie „Usługa OWL”). Niektóre z usług oferowanych przez OWL mogą podlegać odrębnym warunkom użytkowania. W takim przypadku poinformujemy Użytkownika o warunkach dotyczących tych usług.

OWL wie, jak ważna jest ochrona prywatności danych osobowych dla Użytkownika. Więcej informacji o zasadach ochrony danych osobowych OWL można znaleźć w naszym Regulaminie Ochrony Prywatności, który dla mieszkańców Ameryki Północnej jest włączony przez odniesienie do niniejszej Umowy i stanowi jej część. W Regulaminie Ochrony Prywatności wyjaśniono, w jaki sposób OWL przetwarza dane osobowe Użytkownika i chroni jego prywatność podczas korzystania z Usługi OWL. Dostęp Użytkownika do Usługi OWL i jego korzystanie z Usługi OWL podlegają warunkom Regulaminu Ochrony Prywatności OWL, a w przypadku Użytkowników zamieszkujących Amerykę Północną są uwarunkowane jego akceptacją zasad i praktyk określonych w Regulaminie Ochrony Prywatności.

TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ: Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących ograniczeń i wymogów Usługa OWL jest udostępniana osobom, które ukończyły 13 lat. Jeśli Użytkownik ukończył 13 lat, lecz nie ukończył 18 lat, jego rodzic lub opiekun musi zapoznać się z niniejszą Umową łącznie z naszym Regulaminem Ochrony Prywatności. Rodzice/opiekunowie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie działania (w tym zakupy i płatności) oraz zaniechania ich dzieci w wieku poniżej 18 lat podczas korzystania przez nie z Usługi OWL. OWL zaleca, aby rodzice i opiekunowie zapoznali się z funkcjami kontroli rodzicielskiej w urządzeniach udostępnianych ich dzieciom oraz aby towarzyszyli dzieciom poniżej 13 lat podczas korzystania z Internetu. Ponadto niektóre treści zawarte w Usłudze OWL mogą być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.

DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH POZA AMERYKĄ PÓŁNOCNĄ: Użytkownik w wieku poniżej osiemnastu (18) lat powinien poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy w jego imieniu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi OWL. Jeśli Użytkownik (bądź, w stosownych przypadkach, rodzic lub opiekun Użytkownika) nie zgadza się na zawarcie niniejszej Umowy, Użytkownik nie może korzystać z Usługi OWL ani uzyskiwać do niej dostępu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest „osobą fizyczną”, która ukończyła osiemnaście (18) lat lub której rodzic lub opiekun zaakceptował warunki niniejszej Umowy i zgodził się na jej zawarcie. Ponadto niektóre treści zawarte w Usłudze OWL mogą być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA DOTYCZĄCA USŁUGI OWL STANOWI WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OWL. REJESTRUJĄC SIĘ W USŁUDZE OWL, UZYSKUJĄC DO NIEJ DOSTĘP, PRZEGLĄDAJĄC JĄ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUGI OWL, PRZEGLĄDAJĄC JĄ LUB KORZYSTAJĄC Z JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE BEZ ZASTRZEŻEŃ I OGRANICZEŃ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZAWARTE W NIEJ POSTANOWIENIA. JEŻELI W DOWOLNYM MOMENCIE UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE, UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUGI OWL I W KONSEKWENCJI MUSI NATYCHMIAST PRZERWAĆ KORZYSTANIE Z NIEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK ODRZUCA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB REGULAMINU OCHRONY PRYWATNOŚCI, PRAWA DO ZWROTU W ODNIESIENIU DO USŁUGI OWL PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI SĄ REGULOWANE PRZEPISAMI USTAWOWYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU UŻYTKOWNIKA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU NIE MAJĄ WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA.

1. Postanowienia ogólne:

(a)        OWL może w dowolnym momencie zmienić lub wycofać dowolny aspekt lub funkcję Usługi OWL, w tym, między innymi, jej treść i godziny dostępności, a także urządzenia wymagane do uzyskania dostępu do Usługi OWL lub korzystania z niej.

(b)        Podczas korzystania z Usługi OWL Użytkownik może podlegać dodatkowym opublikowanym regulaminom, wytycznym lub zasadom dotyczącym konkretnych usług i funkcji, które mogą być publikowane w sieci i o których Użytkownik będzie każdorazowo powiadamiany („Regulaminy”). Wszystkie Regulaminy są niniejszym włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie i stanowią część niniejszej Umowy, z wyjątkiem Regulaminu Ochrony Prywatności dla osób zamieszkałych poza Ameryką Północną.

2. Zmienione warunki: OWL zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszej Umowy i/lub regulaminu korzystania z Usługi OWL lub jej dowolnej części, a także do wprowadzania nowych warunków, w tym, między innymi, tych dotyczących dodatkowych opłat za korzystanie. Z wyłączeniem punktu 3 (Arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym) poniżej, takie zmiany, modyfikacje, uzupełnienia bądź skreślenia nabierają mocy niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o nich w dowolny sposób, w tym, między innymi, przez opublikowanie informacji na Stronie internetowej, aktualizację daty niniejszej Umowy podanej powyżej, pocztą elektroniczną lub tradycyjną bądź inną metodą stosowaną przez Użytkownika do uzyskania informacji o takich zmianach. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać, czy na tej stronie internetowej nie podano informacji o zmianach w niniejszej Umowie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi OWL po opublikowaniu takiej informacji będzie równoznaczne z akceptacją takich zmian, modyfikacji, uzupełnień lub skreśleń przez Użytkownika. Jeśli jakiekolwiek zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub skreślenia niniejszego regulaminu będą nie do przyjęcia dla Użytkownika, Użytkownik może jedynie rozwiązać niniejszą Umowę i zaniechać używania oraz uzyskiwania dostępu do Usługi OWL.

3. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM:

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TEN PUNKT. MOŻE ON MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM PRAWO DO WNIESIENIA POZWU W SĄDZIE.

Niniejsze postanowienia dotyczące WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM dotyczą Użytkowników zamieszkałych i/lub korzystających z Usługi OWL w Stanach Zjednoczonych. Postanowienia te mogą też obowiązywać Użytkownika zamieszkałego i/lub korzystającego z Usługi OWL poza terenem Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE poniżej.

Wstępny etap rozstrzygania sporów: Dział obsługi klienta OWL służy pomocą w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Użytkownika dotyczących Usługi OWL. Większość problemów jest rozwiązywanych w ten sposób ku zadowoleniu naszych klientów. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygać wszelkie spory, roszczenia, wątpliwości czy różnice zdań bezpośrednio poprzez konsultacje i negocjacje prowadzone w dobrej wierze, które są warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego przez którąkolwiek ze stron.

Wiążący arbitraż: Jeżeli strony nie osiągną porozumienia w okresie 30 dni od momentu przystąpienia do nieformalnego rozwiązywania sporu zgodnie z powyższym punktem, wówczas każda ze stron może wszcząć procedurę wiążącego arbitrażu jako jedyny środek do formalnego rozstrzygnięcia roszczeń z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. W szczególności, wszelkie roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające z niniejszej Umowy (w tym jej interpretacji, sporządzenia, wykonywania i naruszenia), wzajemnych relacji stron i/lub korzystania z Usługi OWL przez Użytkownika będą ostatecznie rozstrzygane podczas wiążącego postępowania arbitrażowego prowadzonego przez organizację Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS) zgodnie z kompleksowymi zasadami arbitrażu (Comprehensive Arbitration Rules) lub uproszczonymi zasadami arbitrażu (Streamlined Arbitrations Rules), stosownie do sytuacji, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe. Niniejszy zapis dotyczący arbitrażu został sporządzony na podstawie transakcji obejmującej handel międzystanowy, a amerykańska Ustawa o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act, „FAA”) ma zastosowanie do interpretacji, zakresu obowiązywania, wykonalności i sporządzania niniejszej Umowy, niezależnie od wyboru innego przepisu prawa zawartego w niniejszej Umowie. Wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z interpretacji, zakresu obowiązywania, wykonalności i sporządzenia niniejszej Umowy, w tym, między innymi, wszelkich twierdzeń co do nieważności lub możliwości unieważnienia niniejszej Umowy bądź ustalenia, czy roszczenie podlega rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu, będzie miał arbiter, a nie sąd czy agencja federalna, stanowa lub lokalna. Arbiter będzie uprawniony do przyznania dowolnego świadczenia dostępnego w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Decyzja arbitra będzie wiążąca dla stron i może być zatwierdzona jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym.

Zasady arbitrażu JAMS można uzyskać pod adresem http://www.jamsadr.com/ lub kontaktując się z organizacją JAMS telefonicznie pod numerem (800) 352-5267. Wysokość opłat arbitrażowych i części wynagrodzenia arbitra należnych od Użytkownika regulują Kompleksowe Zasady Arbitrażu organizacji JAMS oraz, w stosownym zakresie, Minimalne Standardy Konsumenckie (Consumer Minimum Standards), w tym te dotyczące aktualnego limitu opłat za wniesienie sprawy do sądu arbitrażowego. OWL pokryje dodatkowe koszty w zakresie, w jakim opłata za wniesienie sprawy do sądu arbitrażowego przekracza koszt złożenia pozwu. Strony rozumieją, że w przypadku braku tego obowiązującego zapisu przysługiwałoby im prawo do wniesienia pozwu do sądu i rozprawy z udziałem przysięgłych. Strony przyjmują też do wiadomości, że w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przekraczać koszty sądowe, a prawo do pełnego ujawnienia zebranego materiału dowodowego może być bardziej ograniczone w przypadku postępowania arbitrażowego niż w postępowaniu sądowym.

Lokalizacja: Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w lokalizacji na terenie Stanów Zjednoczonych dogodnej dla Użytkownika. W przypadku Użytkowników zamieszkałych poza terenem Stanów Zjednoczonych postępowanie arbitrażowe zostanie wszczęte w hrabstwie Los Angeles w stanie Kalifornia, a Użytkownik i OWL zobowiązują się poddać właściwości osobowej dowolnego sądu federalnego lub stanowego w hrabstwie Los Angeles w stanie Kalifornia w celu uzyskania nakazu arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na decyzję sądu arbitrażowego lub zatwierdzenia, modyfikacji czy unieważnienia decyzji arbitra bądź wydania wyroku na jej podstawie.

Zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym: Strony ponadto zgadzają się, że ewentualne postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w ich własnym zakresie, a nie w ramach powództwa zbiorowego lub wytaczanego przez uprawnione podmioty, a strony wyraźnie rezygnują z przysługującego im prawa do wniesienia pozwu zbiorowego lub dochodzenia świadczeń w ramach pozwu zbiorowego. UŻYTKOWNIK I OWL ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIE PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE WYŁĄCZNIE WE WŁASNYM ZAKRESIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W RAMACH POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB WYTACZANEGO PRZEZ UPRAWNIONE PODMIOTY. Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter ustali, że zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym zawarte w tym punkcie jest nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny lub że postępowanie arbitrażowe może toczyć się z powództwa zbiorowego, zostanie uznane, że powyższe postanowienie dotyczące arbitrażu jest nieważne w całości, a strony nie zgodziły się na rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu.

Wyjątek — postępowanie prawne dotyczące własności intelektualnej i roszczenia wnoszone do sądu ds. drobnych roszczeń (Small Claims Court): Niezależnie od decyzji stron co do rozstrzygania wszystkich sporów w drodze arbitrażu, każda ze stron może wnieść powództwo do sądu stanowego lub federalnego dochodzące roszczeń wyłącznie w sprawie naruszenia lub nieważności patentu, naruszenia praw autorskich, naruszenia osobistych praw autorskich, naruszenia znaku towarowego i/lub sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej, lecz nie może dochodzić roszczeń związanych z licencją na Usługę OWL udzieloną Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy. Każda ze stron może też dochodzić świadczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń w przypadku sporów lub roszczeń w zakresie właściwości tego sądu.

Prawo do rezygnacji w ciągu 30 dni: Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze związania się postanowieniami dotyczącymi arbitrażu i zrzeczenia się prawa do udziału w pozwie zbiorowym zawartymi w powyższych punktach pt. „Wiążący arbitraż”, „Lokalizacja” oraz „Zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” przez przesłanie pisemnego powiadomienia o rezygnacji na następujący adres: The Overwatch League, LLC, Attention: Legal, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618. Powiadomienie to należy przesłać w ciągu 30 dni od zakupu Usługi OWL (jeśli nie dokonano zakupu — w ciągu 30 dni od uzyskania dostępu do Usługi OWL lub skorzystania z niej po raz pierwszy i zaakceptowania tych postanowień); w przeciwnym razie Użytkownik będzie zobowiązany do poddawania sporów rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami ww. punktów. Jeśli Użytkownik zrezygnuje ze związania się postanowieniami dotyczącymi arbitrażu, nie będą one również wiążące dla OWL.

Zmiany niniejszego punktu: OWL powiadomi Użytkownika o jakichkolwiek zmianach w niniejszym punkcie z 60-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wejdą w życie 60. dnia i będą obowiązywały prospektywnie jedynie w odniesieniu do roszczeń wnoszonych po 60. dniu.

4. Jurysdykcja i prawo właściwe:

Usługa OWL Service jest udostępniana z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi OWL:

A. jako osoba zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, Meksyku lub Kanadzie, wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy (w tym dotyczące interpretacji, z tytułu naruszenia umowy lub wszelkie inne roszczenia (w tym dotyczące ochrony klienta, nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych)) będą podlegały przepisom prawa stanu Delaware, bez odwoływania się do norm prawa kolizyjnego. Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter uzna, że punkt „Zrzeczenie się prawa do udziału w powództwie zbiorowym” określony powyżej jest nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu lub że postępowanie arbitrażowe może być prowadzone na zasadzie pozwu zbiorowego, wówczas wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy (w tym interpretacja, roszczenia z tytułu naruszenia umowy oraz wszelkie inne roszczenia (w tym roszczenia dotyczące ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych)) będą rozstrzygane na mocy przepisów kraju, którego obywatelem Uczestnik był w momencie uzyskania lub zakupu Usługi OWL będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Ponadto, Użytkownik i firma OWL wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie Los Angeles, w stanie Kalifornia, do rozstrzygania wszelkich roszczeń stanowiących wyjątek od umowy arbitrażowej opisanej w punkcie WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM powyżej lub uznanych w inny sposób za niepodlegające arbitrażowi.

B. Dla mieszkańców Europy i Unii Europejskiej, przepisy prawa Anglii i Walii regulują interpretację niniejszej Umowy oraz mają zastosowanie w przypadku jej naruszenia, bez powoływania się na normy prawa kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia dotyczące prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych oraz prawa i regulacji ochrony prywatności, a także z tytułu czynu niedozwolonego, będą podlegać przepisom prawa kraju Unii Europejskiej (np. Wielkiej Brytanii, Republiki Francuskiej lub Republiki Federalnej Niemiec), w którym Użytkownik korzysta z Usługi OWL. Ponadto w zakresie jurysdykcji, w odniesieniu do interpretacji niniejszej Umowy i roszczeń z tytułu jej naruszenia, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów angielskich, a w przypadku wszelkich innych roszczeń, Użytkownik może wybrać sądy w kraju (np. Wielkiej Brytanii, Republiki Francuskiej lub Republiki Federalnej Niemiec), w którym korzysta z Usługi OWL, lub sądy w Anglii lub Walii, lub inne sądy zgodnie z rozporządzeniem brukselskim (WE) 44/2001.

C. Dla mieszkańców Australii lub Japonii, przepisy prawa Australii regulują interpretację niniejszej Umowy oraz mają zastosowanie w przypadku roszczeń dotyczących jej naruszenia, bez powoływania się na normy prawa kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia dotyczące prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych oraz prawa i regulacji ochrony prywatności, a także z tytułu czynu niedozwolonego, będą podlegać przepisom prawa kraju (Australii lub Japonii), w którym Użytkownik korzysta z Usługi OWL. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów Nowej Południowej Walii, w Australii.

D. Dla mieszkańców pozostałych regionów świata, jeśli Użytkownik korzysta z Usługi OWL z krajów innych niż wymienione w punktach A, B i C powyżej, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie miejscowego prawa, jeśli oraz w zakresie, w jakim obowiązują przepisy prawa miejscowego, a także wyraźnie zwalnia firmę OWL z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, uszczerbku na zdrowiu, szkód lub kosztów wynikających z korzystania z Usługi OWL w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Firma OWL nie udziela żadnej gwarancji ani nie wydaje żadnych oświadczeń stwierdzających, że Usługa OWL lub jakiekolwiek korzystanie z Usługi OWL poza krajami wymienionymi w punktach A, B i C powyżej są zgodne z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Dalsze korzystanie z Usługi OWL oraz wszelkie roszczenia wynikające z Usługi OWL lub niniejszej Umowy, bądź związane z nimi będą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, podlegać przepisom prawa Anglii i Walii, bez powoływania się na normy prawa kolizyjnego, a Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jeśli jakikolwiek Użytkownik spoza Stanów Zjednoczonych posiada upoważnienie do wszczęcia i/lub uczestnictwa w postępowaniu sądowym na terenie Stanów Zjednoczonych, to Użytkownik ten wyraża zgodę na bycie związanym powyższymi postanowieniami dotyczącymi WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

5. Wyposażenie: Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie wszystkich telefonów, sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia potrzebnego do uzyskania dostępu do Usługi OWL i korzystania z niej oraz za wszelkie opłaty z nimi związane.

6. Usługa OWL:

(a)        W ramach zobowiązania wobec naszych użytkowników zapewniamy obecnie Użytkownikowi dostęp do bogatej kolekcji zasobów internetowych, w tym różnych narzędzi komunikacji i sieci społecznościowych, forów internetowych, turniejów, lig, aktualności, recenzji, spersonalizowanych treści i programów promocyjnych dotyczących marki. Konkretne usługi są obecnie świadczone bezpłatnie, istnieje jednak możliwość, że firma OWL może pobierać opłaty za konkretne usługi w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(b)        Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Usługi OWL było przyjemne. Nie jesteśmy jednak w stanie zawsze przewidzieć ewentualnych problemów technicznych lub innych trudności. Trudności te mogą skutkować utratą danych, ustawień osobistych lub innymi przerwami w świadczeniu usługi. Z tego względu Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie Usługi OWL „W STANIE, W JAKIM JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. OWL nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, usunięcie, nieprzekazanie lub niezapisanie jakichkolwiek danych użytkownika, korespondencji lub ustawień osobistych.

(c)        OWL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Usłudze OWL lub do zawieszenia jej świadczenia tymczasowo lub na stałe w dowolnym terminie. Użytkownik potwierdza, że spółka OWL nie będzie ponosiła względem niego lub względem jakiejkolwiek strony trzeciej odpowiedzialności z tytułu zmian w Usłudze OWL lub zaprzestania jej świadczenia.

(d)        Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażane albo udostępniane przez strony trzecie, w tym przez dostawców informacji lub użytkowników Usługi OWL, są wyrażane albo udostępniane wyłącznie przez ich autora/autorów lub dystrybutora/dystrybutorów, a nie przez OWL, a OWL ani ich nie zatwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub prawdziwość jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń przekazanych za pośrednictwem Usługi OWL, a także w sposób wyraźny wyłącza wszelką odpowiedzialność w tym zakresie.

(e)        Użytkownik korzysta z Usługi OWL na własne ryzyko.

(f)        W Usłudze OWL mogą być udostępniane odnośniki do innych stron internetowych lub usług; są one udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika („Strony podmiotów zewnętrznych”). OWL nie sprawuje kontroli nad takimi Stronami podmiotów zewnętrznych, nie zatwierdza takich Stron podmiotów zewnętrznych ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dotyczy to również informacji, reklam, produktów, usług lub materiałów znajdujących się na Stronach podmiotów zewnętrznych lub udostępnianych za ich pośrednictwem, nawet jeśli wygląd niektórych spośród tych Stron podmiotów zewnętrznych, a także sposób korzystania z nich, przypomina wygląd Usługi OWL lub sposób korzystania z niej. Strony podmiotów zewnętrznych mogą podlegać odmiennym warunkom świadczenia usług i użytkowania, a także odmiennemu regulaminowi ochrony prywatności; decyzja o korzystaniu ze Stron podmiotów zewnętrznych na określonych warunkach jest podejmowana przez Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że OWL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnej straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością jakiejkolwiek Strony podmiotu zewnętrznego lub wskutek wyrażenia przez Użytkownika zaufania co do kompletności, dokładności lub faktu istnienia jakichkolwiek informacji, reklam, produktów, usług lub materiałów znajdujących się na takich Stronach podmiotów zewnętrznych lub udostępnianych za ich pośrednictwem, a ponadto, że korzystanie przez Użytkownika z takich Stron podmiotów zewnętrznych lub usług świadczonych za ich pośrednictwem podlega warunkom uzgodnionym między Użytkownikiem a takimi Stronami podmiotów zewnętrznych.

(g)        Świadczenie przez OWL niektórych spośród Usług OWL jest możliwe dzięki dochodom z reklam, co oznacza możliwość wyświetlania w takich Usługach reklam i materiałów promocyjnych. W zamian za udzielenie Użytkownikowi dostępu do Usługi OWL i umożliwienie korzystania z niej, Użytkownik potwierdza, że OWL może umieszczać w Usłudze OWL reklamy i materiały promocyjne. Użytkownik potwierdza ponadto, że sposób, metoda i zakres umieszczania przez OWL reklam i materiałów promocyjnych w Usłudze OWL mogą zostać zmienione bez konieczności przekazywania Użytkownikowi specjalnego powiadomienia. Użytkownik potwierdza także, że OWL może ujawniać reklamodawcom pewne informacje zgodnie z Regulaminem Ochrony Prywatności.

7. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi OWL:

(a)        Użytkownik przekazuje na swój temat prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje, o które jest proszony przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych znajdujących się na Stronie internetowej. Dzięki dokładnym danym możemy tworzyć lepsze strony internetowe, a także opracowywać nowe usługi lub produkty, które potencjalnie mogą zainteresować Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować swoje dane rejestracyjne, tak aby były one aktualne i dokładne, w rozsądnym terminie od zmiany takich danych.

(b)        Użytkownik korzysta z Usługi OWL wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W skład Usługi OWL mogą wchodzić interaktywne obszary lub usługi, takie jak czaty lub fora służące do tworzenia, umieszczania lub przechowywania przez Użytkownika lub innych użytkowników treści, wiadomości, materiałów, danych, informacji, tekstów, utworów muzycznych, dźwięków, zdjęć, filmów, grafik, aplikacji, kodów lub innych elementów czy materiałów w Usłudze OWL. Użytkownik korzysta z takich interaktywnych usług wyłącznie na własną odpowiedzialności i własne ryzyko.

(c)        Użytkownik nie może (poniższe zasady są zwane dalej razem „Zasadami postępowania”):

(i)         umieszczać, wysyłać, rozpowszechniać, publikować lub w inny sposób przekazywać za pośrednictwem Usługi OWL jakichkolwiek treści lub innych elementów, które:

(A)       mogą być niezgodne z prawem, szkalujące, obelżywe, oszczercze, obsceniczne, bluźniercze, obraźliwe, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, sprośne, napastliwe, które mogą zawierać groźby, które mogą naruszać prywatność lub prawa do wizerunku, które mogą być podżegające lub które mogą nosić znamiona oszustwa lub być niewłaściwe w jakikolwiek inny sposób lub które mogą służyć podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot lub które mogą wprowadzać w błąd co do powiązań Użytkownika z daną osobą lub danym podmiotem;

(B)       mogą mieć charakter przestępny, zachęcać do popełnienia przestępstwa lub zawierać wskazówki dotyczące jego popełnienia, naruszać prawa jakiejkolwiek strony;

(C)       mogą naruszać jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności jakiejkolwiek strony (np. utwory muzyczne, filmy, zdjęcia lub inne materiały, w odniesieniu do których Użytkownik nie dysponuje wydanym przez właściciela pisemnym zezwoleniem na umieszczanie takich materiałów w Usłudze OWL). Umieszczenie takich treści jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do rozpowszechniania i reprodukowania takich treści;

(D)       mogą naruszać prawo jakiejkolwiek strony do wizerunku lub prywatności;

(E)       zawierają dane osobowe jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym, między innymi, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego i numery kart kredytowych;

(F)        mogą zostać uznane za zawierające groźby, napastliwe lub propagujące rasizm, nietolerancję, nienawiść lub przemoc fizyczną jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do jakiejkolwiek grupy lub jednostki;

(G)       zawierają wirusy komputerowe, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne lub niszczycielskie pliki albo inne kody źródłowe, pliki lub programy mające na celu zakłócanie, uniemożliwianie lub ograniczanie funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych;

(H)       zawierają lub stanowią niezamawiane oferty, reklamy, propozycje, materiały promocyjne, „niechciane wiadomości”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” lub jakiekolwiek inne przejawy akwizycji, w tym, między innymi, masowo wysyłane wiadomości e-mail lub reklamy handlowe, łańcuszki internetowe, ogłoszenia informacyjne, prośby o wsparcie charytatywne, przeznaczone do podpisu petycje lub którekolwiek z wyżej wymienionych, o ile są powiązane z promocyjnymi programami z nagrodami (takimi jak loterie i konkursy) oraz inne podobne działania; lub

(I)        w opinii OWL mogą być niewłaściwe lub mogą ograniczać innym osobom możliwość korzystania z Usługi OWL albo uniemożliwiać takie korzystanie lub mogą narazić OWL lub naszych użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność;

(ii)        wynajmować, dzierżawić, użyczać, sprzedawać, odsprzedawać, sublicencjonować, rozpowszechniać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić licencji udzielanych na podstawie niniejszej Umowy;

(iii)       podawać się za inną osobę lub inny podmiot, składać niezgodnych z prawdą oświadczeń dotyczących powiązań z jakąkolwiek osobą lub jakimkolwiek podmiotem, uzyskiwać bez zgody dostępu do kont innych osób, podrabiać cyfrowych podpisów innych osób, wprowadzać w błąd co do źródła, identyczności lub treści informacji przekazywanych za pośrednictwem Usługi OWL ani podejmować innych podobnych działań noszących znamiona oszustwa;

(iv)       usuwać, omijać, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usługi OWL, funkcje uniemożliwiające lub ograniczające wykorzystanie lub kopiowanie wszelkich treści dostępnych za pośrednictwem Usługi OWL lub funkcje narzucające ograniczenia w korzystaniu z Usługi OWL;

(v)        odtwarzać kod źródłowy, dekompilować, demontować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy Usługi OWL lub jakąkolwiek jego część;

(vi)       modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o Usługę OWL lub jakąkolwiek jej część;

(vii)      używać narzędzi typu robot, pająk, skrobak lub innych automatycznych metod dostępu do Usługi OWL w jakimkolwiek celu bądź obchodzić wszelkie środki, z których może korzystać OWL, aby uniemożliwiać lub ograniczać dostęp do Usługi OWL; lub

(viii)     próbować w inny sposób wskazywać na swoją relację ze spółką OWL, która w rzeczywistości nie istnieje, lub wskazywać, że spółka OWL wspiera Użytkownika lub jakiekolwiek produkty lub usługi w dowolnym celu.

Powyżej przedstawiono przykłady zakazanego postępowania, a ich lista nie jest wyczerpująca. Zabrania się, aby Użytkownik postępował w sposób, który — według wyłącznego uznania spółki OWL — ogranicza lub utrudnia możliwość korzystania z Usługi OWL przez innego użytkownika. Spółka OWL będzie uprawniona, ale nie zobowiązana do monitorowania treści Usługi OWL, w tym profili i forów, w celu ustalenia zgodności z niniejszą Umową oraz wszelkimi Regulaminami i innymi zasadami operacyjnymi ustanowionymi przez spółkę OWL oraz do spełnienia wszelkich żądań organów prawnych, regulacyjnych lub autoryzowanych instytucji rządowych. Spółka OWL dokona wyłącznych ustaleń dotyczących tego, jaka treść jest dopuszczalna, według własnego wyłącznego uznania. Spółka OWL może dołączać, edytować lub usuwać wszelkie treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania i według własnego wyłącznego uznania. Bez ograniczenia innych praw i środków zaradczych przysługujących spółce OWL wszelkie naruszenia przedstawionych powyżej postanowień będą stanowić naruszenie Umowy i mogą skutkować między innymi usunięciem zabronionych komunikatów i/lub zawieszenia lub likwidacji praw do korzystania z i dostępu do Usługi OWL.

(d)        Użytkownik rozumie, że podczas korzystania z Usługi OWL będzie narażony na otrzymywanie treści z różnych źródeł, a spółka OWL nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, przydatność, bezpieczeństwo ani prawa własności intelektualnej do takich treści lub dotyczące takich treści. Ponadto Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na otrzymywanie treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien korzystać z Usługi OWL. Spółka OWL nie prowadzi wstępnego przeglądu, ani nie zatwierdza treści stron trzecich oraz w żadnym wypadku nie odpowiada za takie treści.

(e)        Użytkownik rozumie, że dostęp do Usługi OWL może skutkować dostępem do nazwisk i pseudonimów innych użytkowników, oraz innych informacji określonych w Regulaminie Ochrony Prywatności („Dane Osobowe”), a takie Dane Osobowe są chronione obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych. Użytkownik rozumie, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie Dane Osobowe innych użytkowników stanowią zastrzeżone i poufne informacje spółki OWL. Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, kopiować, gromadzić, redystrybuować, zmieniać, powielać, ani ponownie wykorzystywać w celach handlowych jakichkolwiek informacji użytkownika (dotyczących określonego użytkownika lub wszystkich użytkowników) dostępnych za pośrednictwem Usługi OWL.

(f)        Spółka OWL oferuje swoim użytkownikom możliwość uczestnictwa w określonych sieciowych konkursach i turniejach, a w przypadku niektórych z nich przewidziane są nagrody dla zwycięzców. Jeśli Użytkownik będzie uczestniczyć w tego rodzaju sieciowych konkursach i turniejach, może być zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych i zgody na wykorzystanie swojego wizerunku, jak również do zgłoszenia wartości wszelkich takich nagród otrzymanych przez Użytkownika jako dochód podlegający opodatkowaniu. Ponadto w zakresie w jakim jurysdykcja federalna, zagraniczna, stanowa lub lokalna wymaga od spółki OWL pobierania podatków lub innych kwot dotyczących takich nagród, spółka OWL będzie odejmować od takich nagród kwotę konieczną do spełnienia takich wymagań i przekazania stosownych kwot odpowiednim organom podatkowym lub innym organom, przy czym wszelkie pobrane w ten sposób podatki lub inne kwoty uważa się za otrzymane przez Użytkownika. Wymagania dotyczące spełnienia kryteriów uczestnictwa będą przekazywane w powiązaniu z każdym sieciowym konkursem i turniejem. Aby odebrać nagrodę, konieczne może być podanie przez Użytkownika zasadnych informacji żądanych przez spółkę OWL. Spółka OWL i/lub jakikolwiek sponsor dostarczający określoną nagrodę może zgłosić wartość nagrody federalnym i/lub stanowym organom podatkowym.

(g)        Usługa OWL może obejmować sposoby, za pośrednictwem których Użytkownik oraz inni użytkownicy mogą przekazywać treści tworzone przez użytkownika („UGC”). W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przekazanie jakichkolwiek treści UGC powoduje automatyczne przyznanie przez Użytkownika (lub oświadczenie, że właściciel takich praw wyraźnie przyznał) spółce OWL i jej podmiotom powiązanym wieczystego, międzynarodowego, bezpłatnego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa oraz licencji do używania, powielania, modyfikowania, zmiany, publikacji, tłumaczenia, udzielania dalszych licencji, tworzenia dzieł pochodnych i rozpowszechniania takich UGC lub włączenia takich treści UGC do nieznanych wcześniej lub opracowanych w późniejszym terminie bez ograniczeń geograficznych form, nośników lub technologii oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na to, aby spółka OWL była uprawniona do nieograniczonego wykorzystywania UGC w jakichkolwiek celach, zarówno komercyjnych, jak i innych, bez pobierania wynagrodzenia (jednak z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa), bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich lub podobnego rodzaju praw w odniesieniu do UGC Użytkownika oraz zobowiązuje się nie dochodzić takich praw wobec spółki OWL, któregokolwiek z jej partnerów, podmiotów powiązanych, spółek zależnych lub licencjobiorców. W zakresie, w jakim Usługa OWL pozwala innym użytkownikom na uzyskanie dostępu do treści UGC i używanie ich, Użytkownik przyznaje również takim użytkownikom prawo do używania, kopiowania, modyfikacji, wyświetlania, odtwarzania, tworzenia dzieł pochodnych bądź komunikowania w jakikolwiek inny sposób i dystrybucji UGC Użytkownika za pośrednictwem Usługi OWL bez konieczności dodatkowego zawiadamiania Użytkownika lub wypłacania mu wynagrodzenia. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z UGC innych użytkowników w zakresie dozwolonym przez Usługę OWL wyłącznie w związku z Usługą OWL, przy czym korzystanie z UGC może zostać zakończone przez spółkę OWL w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik może wysyłać wyłącznie swoje treści UGC do Usługi OWL, bez wysyłania UGC innych użytkowników. Spółka OWL zastrzega sobie prawo (jednak nie jest zobowiązana) do usuwania, blokowania, edytowania, przenoszenia lub wyłączenia UGC z jakiegokolwiek powodu, według wyłącznego uznania spółki OWL. Użytkownicy Usługi OWL tworzą, wysyłają, pobierają i korzystają z UGC na własne ryzyko. W przypadku gdy Użytkownik wysyła lub udostępnia innym użytkownikom treści UGC za pośrednictwem Usługi OWL, spółka OWL nie kontroluje, nie monitoruje, nie poleca treści UGC Użytkownika ani nie jest jej właścicielem, a Użytkownik zleca spółce OWL hostowanie i udostępnianie takich treści UGC objętych powyższą licencją. Skargi dotyczące zawartości jakichkolwiek treści UGC należy kierować na adres legal@overwatchleague.com, uwzględniając szczegółowe informacje na temat treści UGC będącej podstawą skargi.

8. Własność intelektualna:

(a)        Usługa OWL i każda Strona internetowa stanowią własność spółki OWL i są przez nią prowadzone. Wszelkie treści, znaki towarowe i inne materiały i/lub informacje zastrzeżone publikowane w Usłudze OWL i na każdej Stronie internetowej, w tym, między innymi, logo OWL, interfejsy wizualne, elementy graficzne, projekt, kompilacja, informacje, oprogramowanie, kod komputerowy (w tym kod źródłowy lub kod obiektu), usługi, elementy tekstowe, obrazy, zdjęcia, grafika, muzyka, informacje, dane, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz ich dobór i układ, jak również wszelkie inne materiały, z wyjątkiem treści UGC (łącznie „Materiały”) są chronione prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi szaty graficznej, patentami oraz przepisami z zakresu znaków towarowych, konwencjami międzynarodowymi oraz wszelkimi innymi stosownymi prawami własności intelektualnej i autorskimi prawami majątkowymi oraz obowiązującymi przepisami (w tym przepisami obowiązującymi w kraju Użytkownika). Spółka OWL (lub jej podmioty zależne bądź powiązane i/lub licencjodawcy zewnętrzni) jest właścicielem wszystkich praw i tytułu do wszelkich Materiałów zawartych w Usłudze OWL i na każdej Stronie internetowej na mocy przepisów o prawach autorskich oraz udziału w takich Materiałach, w tym, między innymi, wszystkich praw autorskich, oraz spółka OWL jest właścicielem wszystkich praw i tytułu do Materiałów zawartych w Usłudze OWL i na każdej Stronie internetowej jako prace zbiorowe na mocy przepisów o prawach autorskich oraz udziału w takich Materiałach, w tym, między innymi, wszystkich praw autorskich. Spółka OWL jest właścicielem praw autorskich do doboru, koordynacji, układu i udoskonaleń takich treści, jak również treści, na podstawie których zostały opracowane. Wszelkie Materiały zawarte w Usłudze OWL stanowią zastrzeżoną własność spółki OWL lub jej podmiotów zależnych bądź powiązanych i/lub licencjodawców zewnętrznych.

(b)        Overwatch, Overwatch League oraz logo Overwatch i Overwatch League (łącznie „Znaki OWL”) stanowią wyłączną własność spółki OWL oraz jej podmiotów powiązanych i są chronione przepisami w zakresie szaty graficznej i znaków towarowych, międzynarodowymi konwencjami oraz wszelkimi innymi właściwymi prawami własności intelektualnej i autorskimi prawami majątkowymi, jak również obowiązującymi przepisami (w tym przepisami obowiązującymi w kraju Użytkownika). Spółka OWL niniejszym wyraźnie zastrzega sobie wszystkie prawa do Znaków OWL, w tym, między innymi, wszystkie prawa do znaków towarowych. Wszystkie inne znaki towarowe widniejące w Usłudze OWL stanowią własność spółki OWL, jej podmiotów powiązanych lub odpowiednich właścicieli takich znaków. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie ze spółką OWL, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uprawnia go do korzystania z któregokolwiek ze Znaków OWL lub jakiejkolwiek nazwy handlowej spółki OWL, jakichkolwiek jej znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen ani innych oznaczeń wyróżniających markę.

(c)        O ile spółka OWL wyraźnie nie stwierdziła inaczej na piśmie, Użytkownikowi przyznaje się ograniczoną, niewyłączną, podlegającą rozwiązaniu i niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję (tj. osobiste i ograniczone prawo) na uzyskiwanie dostępu do Usługi OWL i korzystanie z niej wyłącznie na użytek osobisty, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że uzyskując dostęp do Usługi OWL lub korzystając z niej w inny sposób, nie nabywa żadnych praw własności do Usługi OWL ani Materiałów. Licencja podlega zapisom niniejszej Umowy i nie obejmuje prawa do dokonywania żadnej z poniższych czynności: (a) jakiejkolwiek sprzedaży bądź jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania Usługi OWL lub Materiałów; (b) rozprowadzania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania jakichkolwiek Materiałów; (c) modyfikacji, publikacji, transmisji, udziału w przekazaniu lub sprzedaży Usługi OWL bądź Materiałów lub opracowywania bądź użytkowania pochodnego Usługi OWL, Materiałów lub jakiejkolwiek ich części bądź eksploatowania w jakikolwiek sposób całości lub części jakichkolwiek Materiałów; (d) używania technik wydobywania danych, robotów bądź podobnych metod gromadzenia lub wyodrębniania danych; (e) pobierania (z wyjątkiem buforowania stron) jakiejkolwiek części Usługi OWL, Materiałów lub jakichkolwiek zawartych w nich informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone w Usłudze OWL; lub (f) korzystania z Usługi OWL lub Materiałów w jakikolwiek sposób odbiegający od ich przeznaczenia. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy przepisów o prawie autorskim, wszelkie kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikacja lub komercyjne bądź niekomercyjne wykorzystanie Materiałów wymagają wyraźnej zgody spółki OWL i właściciela prawa autorskiego. W przypadku wyrażenia zgody na kopiowanie, redystrybucję lub publikację materiałów objętych prawami autorskimi nie można w żaden sposób zmieniać ani usuwać oznaczenia autora ani informacji o znakach towarowych lub prawach autorskich. Korzystanie z Usługi OWL lub Materiałów w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki OWL, jest surowo zabronione, a niezastosowanie się przez Użytkownika do tego zapisu może nieść za sobą konsekwencje prawne i może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, w tym z zakresu prawa autorskiego i znaków towarowych, oraz stosownych uregulowań i przepisów z zakresu komunikacji. O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie wskazano inaczej, żadnego z postanowień Umowy nie należy rozumieć jako przekazanie jakiejkolwiek licencji na prawa własności intelektualnej, przez wykluczenie, dorozumienie ani na podstawie innych zasad prawnych. Licencja udzielona Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy może w dowolnym momencie zostać unieważniona przez spółkę OWL, według jej wyłącznego uznania. Spółka OWL niniejszym wyraźnie zastrzega sobie wszystkie prawa wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.

9. Wyłączenie gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności:

(A)       KORZYSTANIE Z USŁUGI OWL I JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI BĄDŹ MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. SPÓŁKA OWL ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, NIEPOWIĄZANI PARTNERZY ANI ICH SPÓŁKI DOMINUJĄCE, PODMIOTY POWIĄZANE, ZALEŻNE, KIEROWNICTWO, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY TREŚCI, SPONSORZY BĄDŹ LICENCJODAWCY (ŁĄCZNIE „PODMIOTY OWL”) NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGA OWL BĄDŹ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, TREŚCI LUB MATERIAŁY W NIEJ ZAWARTE BĘDĄ DOSTARCZANE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI OWL BĄDŹ DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI INFORMACJI, USŁUG ANI TOWARÓW DOSTARCZONYCH LUB NABYTYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI OWL, ANI JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU. WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB POZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI OWL SĄ POBIERANE WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA I NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIE LUB POTENCJALNE USZKODZENIE WŁASNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BĄDŹ UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POZYSKANIA JAKICHKOLWIEK TAKICH MATERIAŁÓW.

(B)       SPÓŁKA OWL NIE GWARANTUJE, ŻE JAKAKOLWIEK OKREŚLONA USŁUGA OWL I WSZELKIE INFORMACJE, TREŚCI I MATERIAŁY W NIEJ ZAWARTE BĘDĄ DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY CZAS LUB W DOWOLNYM MOMENCIE, ANI ŻE SPÓŁKA OWL BĘDZIE JE W DALSZYM CIĄGU ZAPEWNIAĆ PRZEZ DOWOLNY OKREŚLONY CZAS. SPÓŁKA OWL NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI FUNKCJI PRODUKTÓW SIECIOWYCH I ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN LUB ZAPRZESTANIA OFEROWANIA FUNKCJI PRODUKTÓW SIECIOWYCH WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA, W TYM NA PRZYKŁAD ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI SIECIOWEJ Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH Z POWODU OGRANICZONEJ LICZBY UŻYTKOWNIKÓW KONTYNUUJĄCYCH KORZYSTANIE Z USŁUGI SIECIOWEJ Z UPŁYWEM CZASU.

(C)       TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ: W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, USŁUGA OWL I WSZELKIE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE, TREŚCI I MATERIAŁY DOSTARCZANE SĄ W POSTACI „JAK JEST” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI WŁASNOŚCI LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, INNYCH NIŻ GWARANCJE DOMNIEMANE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ UMOWY LUB GWARANCJE, KTÓRYCH WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIE CZY ZMIANA NIE SĄ MOŻLIWE NA MOCY TAKICH PRZEPISÓW PRAWA. PODMIOTY OWL WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW DOTYCZĄCE USŁUGI OWL LUB WSZELKICH ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW. SPÓŁKA OWL NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA OWL LUB NASZE SERWERY NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, W ZWIĄZKU Z CZYM NALEŻY KORZYSTAĆ Z UZNAWANEGO NA RYNKU OPROGRAMOWANIA DO WYKRYWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WIRUSÓW WE WSZELKICH POBRANYCH TREŚCIACH. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE W POSTACI USTNEJ LUB PISEMNEJ, OTRZYMANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD SPÓŁKI OWL LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI OWL NIE BĘDĄ STANOWIŁY GWARANCJI INNYCH NIŻ TE WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE TERMIN „OWL” STOSOWANY W NINIEJSZYM PUNKCIE 9 OBEJMUJE „PODMIOTY OWL”.

            DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH POZA AMERYKĄ PÓŁNOCNĄ: Z ZASTRZEŻENIEM KOLEJNEGO ZDANIA, SPÓŁKA OWL NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK USŁUGI OWL BĘDĄ DOSTĘPNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW PRZEZ CAŁY CZAS LUB W OKREŚLONYM MOMENCIE. SPÓŁKA OWL GWARANTUJE, ŻE USŁUGA OWL BĘDZIE ŚWIADCZONA Z NALEŻYTĄ DBAŁOŚCIĄ I Z WYKORZYSTANIEM ODPOWIEDNICH UMIEJĘTNOŚCI. NALEŻY KORZYSTAĆ Z UZNAWANEGO NA RYNKU OPROGRAMOWANIA DO WYKRYWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WIRUSÓW WE WSZELKICH POBRANYCH TREŚCIACH. SPÓŁKA OWL MOŻE DOKONYWAĆ ZMIAN I AKTUALIZACJI USŁUGI OWL BEZ POWIADAMIANIA O TYM UŻYTKOWNIKA (POD WARUNKIEM, ŻE W KAŻDYM PRZYPADKU ZMIANY TAKIE NIE BĘDĄ POWODOWAŁY ISTOTNEGO POGORSZENIA FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI OWL, KTÓRA ZOSTAŁA OPŁACONA Z UŻYCIEM PRAWDZIWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH). SPÓŁKA OWL NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI BEZPŁATNEJ USŁUGI OWL (TZN. USŁUGI OPŁACANEJ Z UŻYCIEM PRAWDZIWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH) I ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO JEJ ZMIANY LUB ZAPRZESTANIA JEJ ŚWIADCZENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADAMIANIA O TYM UŻYTKOWNIKA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH Z POWODU OGRANICZONEJ LICZBY UŻYTKOWNIKÓW KONTYNUUJĄCYCH KORZYSTANIE Z TEJ USŁUGI Z UPŁYWEM CZASU. SPÓŁKA OWL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWYKONANIE LUB OPÓŹNIENIE W WYKONANIU SWOICH ZOBOWIĄZAŃ W WYNIKU ZDARZEŃ POZOSTAJĄCYCH POZA UZASADNIONĄ KONTROLĄ SPÓŁKI OWL. W PRZYPADKU, GDY TAKIE OKOLICZNOŚCI SPOWODUJĄ ISTOTNE POGORSZENIE FUNKCJONALNOŚCI DOWOLNEJ USŁUGI OWL, WÓWCZAS ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA DO DOKONANIA PŁATNOŚCI ZA POBRANIE, KORZYSTANIE LUB DOSTĘP ULEGNIE ZAWIESZENIU NA CZAS TRWANIA TAKIEGO OKRESU. SPÓŁCE OWL PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZMIANY LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI OWL, KTÓRA ZOSTAŁA OPŁACONA Z UŻYCIEM PRAWDZIWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I PO NALEŻYTYM POWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA. GWARANCJA NA TAKĄ USŁUGĘ OWL JEST ZAPEWNIANA ZGODNIE Z USTAWOWYMI PRAWAMI UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA, KTÓRE SĄ ZAWSZE NADRZĘDNE.

(D)       W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA SPÓŁKA OWL, PODMIOTY OWL ANI ŻADNA OSOBA LUB PODMIOT UCZESTNICZĄCY W TWORZENIU, PRODUKCJI LUB DYSTRYBUCJI USŁUGI OWL LUB WSZELKICH ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE, SZKODY PODLEGAJĄCE ODSZKODOWANIU PREWENCYJNEMU LUB RETORSYJNEMU, LUB INNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU (OBEJMUJĄCE, MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ KORZYŚCI LUB UTRATĘ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE ZWIĄZANE JEST Z UMOWĄ, CZYNEM NIEDOZWOLONYM [W TYM, MIĘDZY INNYMI, NIEDBALSTWEM] LUB WYNIKA Z INNEGO TYTUŁU), POWSTAŁE WSKUTEK KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI OWL LUB DOWOLNYCH ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW, LUB ZWIĄZANE Z TAKIM KORZYSTANIEM LUB TAKĄ NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA.

(E)       W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW OWL WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW ROSZCZEŃ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, GWARANCJI, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (W TYM NIEDBALSTWA, ZARÓWNO CZYNNEGO, JAK I BIERNEGO LUB ZARZUCANEGO), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRODUKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LUB W OPARCIU O INNĄ PODSTAWĘ, WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB POWSTAŁA WSKUTEK KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI OWL, LUB ZWIĄZANA Z UMOWĄ, KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUGI OWL, NIE PRZEKROCZY KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ WYŻSZEJ Z KWOT PODANYCH PONIŻEJ: (I) EWENTUALNA KWOTA ZAPŁACONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z USŁUGI OWL ORAZ ZATRZYMANA PRZEZ SPÓŁKĘ OWL W OKRESIE 12 (DWUNASTU) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ROSZCZENIA, LUB (II) STO DOLARÓW (100 USD).

(F)        DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH POZA AMERYKĄ PÓŁNOCNĄ: W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE DOPUSZCZA SIĘ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB GWARANCJI, DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W TAKICH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI OWL JEST OGRANICZONA DO NAJSZERSZEGO ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO PRZEPISAMI PRAWA. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI OWL WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU:

  • ZGONU LUB SZKODY NA OSOBIE SPOWODOWANEJ NASZYM ZANIEDBANIEM;
  • ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD; LUB
  • WSZELKIEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KTÓREJ, NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA JURYSDYKCJI WŁAŚCIWEJ DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA, NIE MOŻNA OGRANICZYĆ ANI WYŁĄCZYĆ.

10. Powiadomienia: Spółka OWL może dostarczać Użytkownikowi powiadomienia w dowolny sposób, w tym, między innymi, pocztą elektroniczną, w formie informacji umieszczonych na Stronach internetowych oraz w Usłudze OWL lub poprzez wprowadzenie zmian do niniejszej Umowy. Powiadomienia przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną uznaje się za przekazane i otrzymane z chwilą wysłania wiadomości
e-mail. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną, powinien zaprzestać korzystania z Usługi OWL. Wszelkie powiadomienia kierowane do spółki OWL należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres: The Overwatch League, LLC, Attention: Legal, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 i staną się one wiążące z chwilą ich faktycznego odbioru przez spółkę OWL.

11. Zwolnienie z odpowiedzialności: Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności spółki OWL i Podmiotów OWL, a także ich odpowiednich dostawców, licencjodawców i partnerów, z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, należności i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, będących następstwem lub wynikających z: (a) naruszenia niniejszej Umowy; (b) niedbałego lub bezprawnego postępowania; (c) używania, nadużywania i/lub uzyskiwania dostępu do Usługi OWL przez Użytkownika; (d) naruszenia przez Użytkownika wszelkich obowiązujących przepisów prawa; (e) publikowania, przechowywania lub innego przekazywania przez Użytkownika w Usłudze OWL lub za jej pośrednictwem wszelkich treści, oraz (f) naruszenia przez Użytkownika praw stron trzecich lub naruszenia zapewnień, gwarancji i oświadczeń złożonych przez Użytkownika w niniejszej Umowie. Spółka OWL zastrzega sobie prawo do podjęcia, na koszt Użytkownika, wyłącznej obrony i przejęcia kontroli w przypadku spraw, w których Użytkownik zobowiązany jest zwolnić spółkę OWL z odpowiedzialności, zaś Użytkownik wyraża zgodę na współpracę w zakresie obrony spółki OWL przed tymi roszczeniami oraz na pokrycie w całości kosztów i wydatków z tym związanych.

12. Zakończenie korzystania z usługi: Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi przesyłając nam wniosek o wypisanie z usługi na adres: remove@overwatchleague.com. Rozpatrzymy tę prośbę w rozsądnym terminie po jej otrzymaniu. Spółka OWL zastrzega sobie prawo, bez ograniczeń, bez powiadomienia (w przypadku osób zamieszkujących na terenie Ameryki Północnej) oraz za odpowiednim powiadomieniem (w przypadku osób zamieszkujących poza terytorium Ameryki Północnej), według własnego uznania, do wypowiedzenia Użytkownikowi licencji na korzystanie z Usługi OWL oraz z konta i haseł do Usługi OWL, oraz do zablokowania lub uniemożliwienia dostępu i korzystania w przyszłości z Usługi OWL lub konta i haseł, z dowolnej przyczyny w tym, między innymi, gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia dowolnego z postanowień niniejszej Umowy (lub jego działania wyraźnie wskazywały, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać postanowień niniejszej Umowy), gdy spółka OWL jest do tego zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów prawa, lub gdy spółka OWL nie świadczy już Usługi OWL w kraju zamieszkania Użytkownika lub w kraju, z którego Użytkownik korzysta z Usługi OWL. Powyższe obejmuje możliwość zakończenia lub dezaktywacji przez spółkę OWL dostępu Użytkownika do wszelkich zakupionych produktów lub usług. Jedynym środkiem ochrony prawnej Użytkownika w przypadku niezadowolenia z (a) Usługi OWL, (b) dowolnego postanowienia niniejszej Umowy, (c) zasad i praktyk OWL w zakresie wykonywania Usługi OWL, lub (d) wszelkich treści lub informacji przekazywanych za pośrednictwem Usługi OWL, jest likwidacja konta i zaprzestanie korzystania z Usługi OWL. Ustępy wprowadzające i punkty 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

13. Oczekiwania w zakresie ochrony prywatności: Informacje przekazywane z użyciem Usługi OWL nie powinny być uznawane za prywatne. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie ma żadnych oczekiwań odnośnie w zakresie prywatności związanej z przekazywaniem wszelkich treści UGC lub informacji, w tym, między innymi, informacji przekazywanych w formie rozmów tekstowych lub głosowych. Z uwagi na to, że inni użytkownicy mogą zobaczyć i/lub usłyszeć rozmowy głosowe i inne formy komunikacji, należy unikać ujawniania danych osobowych.

14. Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM): W przypadku dostępu Użytkownika do treści chronionych systemem DRM (Zarządzania prawami cyfrowymi, ang. Digital Rights Management), oprogramowanie może automatycznie zażądać od sieciowego serwera uprawnień do korzystania z mediów, a następnie pobrać i zainstalować aktualizacje DRM, tak by możliwy był dostęp do treści.

15. Siła wyższa: Spółka OWL nie odpowiada za żadne opóźnienia ani przypadki niewykonania wynikające z przyczyn niezależnych od spółka OWL, w tym, między innymi, przypadki niewykonania wymienione poniżej na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn niezależnych od spółki OWL, np. klęski żywiołowej, wojny, aktów terroru, zamieszek, embarga, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożaru, powodzi, wypadków, strajków lub niedoboru środków transportu, paliwa, zasilania, pracowników lub materiałów.

16. Ryzyko utraty: Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko utraty, do której może dojść na skutek uzyskania dostępu do Usługi OWL bądź jej pobrania oraz utraty dowolnej Usługi OWL, do której uzyskał dostęp lub którą pobrał, w tym utraty spowodowanej uszkodzeniem pliku lub awarią urządzenia. Każda Usługa OWL może być dostępna przez ograniczony okres czasu i/lub podlegać innym ograniczeniom w zakresie dostępu (w tym np. wynikającym z posiadania możliwości dostępu lub użytkowania innej określonej Usługi OWL). Dostęp do Usług OWL może zostać zablokowany z powodu potencjalnych ograniczeń licencyjnych dostawcy treści lub z innych przyczyn; spółka OWL nie poniesie odpowiedzialności wobec użytkownika w sytuacji, gdy jakakolwiek Usługa OWL będzie lub stanie się niedostępna do pobrania lub nie będzie do niej dostępu, z dowolnej przyczyny, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

17. Inne postanowienia: Użytkownik gwarantuje, oświadcza, potwierdza i przyznaje, że zapoznał się ze zrozumieniem z niniejszą Umową w tym, między innymi, warunkami i postanowieniami określone w jej dalszej części. Niniejsza Umowa (która niniejszym obejmuje przez odniesienie wszelkie pozostałe postanowienia dotyczące używania Usługi OWL w tym, między innymi, wszelkie dodatkowe warunki regulujące użycie pewnych określonych materiałów ze Strony internetowej oraz wszelkie zasady korzystania z Usługi OWL wprowadzone przez spółkę OWL, wyłączając Regulamin Ochrony Prywatności w przypadku osób mieszkających poza Ameryką Północną) zawiera pełne ustalenia stron w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pisemne lub ustne między stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa i wszelkie prawa oraz licencje przyznane na mocy niniejszej Umowy nie mogą ulec przeniesieniu ani przypisaniu przez Użytkownika, ale mogą być przenoszone i przypisywane bez ograniczeń przez spółkę OWL. Wszelkie próby rzekomego przeniesienia lub przypisania przez Użytkownika wbrew postanowieniom niniejszej Umowy uważa się za nieważne ab initio. Postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za rozdzielne, a niewykonalność dowolnego postanowienia lub większej ich liczby nie będzie miała wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. Ponadto, jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiegoś powodu uznane za niewykonalne, strony zaproponują w jego miejsce wykonalne postanowienie, które, w takim stopniu na ile jest to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowa pierwotne zamiary i pozycję gospodarczą stron. Brak możliwości częściowego lub pełnego skorzystania przez spółkę OWL z jakichkolwiek praw lub zrzeczenie się roszczeń w zakresie naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika nie powinien uniemożliwić spółce OWL skorzystanie z takiego prawa w terminie późniejszym lub nie zostanie uznany przez firmę OWL jako zrzeczenie się roszczeń w zakresie naruszenia przez Użytkownika tego samego lub innego warunku niniejszej Umowy w terminie późniejszym. Prawa i środki naprawcze, którymi będzie dysponować spółka OWL na mocy niniejszej Umowy, będą miały charakter łączny i skorzystanie z dowolnego prawa lub środka naprawczego tego typu nie ogranicza prawa spółki OWL do skorzystania z innego prawa lub środka naprawczego. Nagłówki sekcji w niniejszym dokumencie umieszczono jedynie dla wygody i nie mają one konsekwencji prawnych.

18. Informacje dotyczące ustawy DMCA:

Spółka OWL uznaje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje tego samego od graczy i użytkowników swoich usług. Jeśli Użytkownik uważa, że jakakolwiek treść pojawiająca się w Usłudze OWL została skopiowana w taki sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, powinien przekazać następujące informacje wskazanemu poniżej specjaliście ds. praw autorskich.

Należy mieć świadomość tego, że powiadomienie o naruszeniu praw autorskich będzie miało moc prawną, pod warunkiem że będzie zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Przed wysłaniem powiadomienia wynikającego z niniejszej Umowy zalecamy przejrzenie części ustawy DMCA 17 U.S.C. §512(c)(3) lub skonsultowanie się z prawnikiem.

Aby złożyć powiadomienie o naruszeniu praw autorskich, należy wysłać dokument w formie pisemnej na adres podany poniżej, który powinien zawierać następujące informacje:

A. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

B. Opis dzieła objętego prawami autorskimi, które zdaniem Użytkownika zostały naruszone;

C. Dokładny adres URL lub informację, gdzie można znaleźć domniemany materiał naruszający prawa autorskie;

D. Oświadczenie Użytkownika, że na podstawie powziętego w dobrej wierze przekonania kwestionowane wykorzystanie nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani na mocy przepisów prawa;

E. Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela w zakresie interesów związanych z prawem autorskim; oraz

F. Oświadczenie Użytkownika, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub został upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

The Overwatch League, LLC

One Blizzard Way
Irvine, CA 92618

Attn: Legal

Legal@overwatchleague.com

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą DMCA użytkownik może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania (między innymi w zakresie kosztów i honorarium adwokata), jeśli w sposób świadomy błędnie zinterpretuje takie materiały lub działania jako naruszenie. Należy również pamiętać, że informacje podane w powiadomieniu o naruszeniu praw autorskich mogą zostać przekazane osobie odpowiedzialnej za rzekomo naruszający prawa autorskie materiał.

Pytania: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy, można kontaktować się z nami za pośrednictwem Strony internetowej lub wysłać wiadomość e-mail na adres: support@overwatchleague.com

WARUNKI DODATKOWE — NIEMCY

Poniższa punkt zastępuje odpowiedni punkt powyżej dla osób zamieszkujących Niemcy.

2. Zmienione warunki: Spółka OWL może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy, np. w celu przedstawienia lub uwzględnienia nowych produktów lub usług, poprawy bezpieczeństwa użytkowników lub z powodu zmian w przepisach prawa. W przypadku wprowadzenia takich zmian do niniejszej Umowy, spółka OWL poinformuje Użytkownika o określonych zmianach z wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian i uznaje się, że Użytkownik te zmiany akceptuje, (i) jeśli nie poinformuje spółki OWL o swoim sprzeciwie wobec takich zmian w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od chwili otrzymania od spółki OWL powiadomienia drogą elektroniczną lub (ii) jeśli Użytkownik skorzysta z Usługi OWL po tym, jak zmiany zaczną obowiązywać. Powiadomienie e-mail będzie zawierać informacje o prawie do niewyrażenia zgody, obowiązującym okresie zawiadomienia oraz konsekwencjach prawnych braku sprzeciwu.

Najnowsza wersja niniejszej Umowy będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej, więc zalecamy, aby przed każdym skorzystaniem z Usług OWL przejrzeć niniejszą Umowę pod kątem ewentualnych zmian. Zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy nie będą miały wpływu na nabyte prawa, nie naruszą w sposób znaczący bilansu korzyści między Użytkownikiem a spółką OWL wynikającego z niniejszej Umowy i nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Rozpocznij wartę

Walcz na polach bitewnych przyszłości w niesamowitej drużynowej strzelance.

Kup Overwatch